Dausender
Tausender Tausendfrankenschein
billet de mille francs
thousand (franc) banknote
nota de mil francos
ech hunn doheem nach e puer al Dausender am Tirang leien
zënter mer den Euro hunn, gëtt et keng Dausender méi