tausendmal
mille fois
a thousand times
mil vezes
eisen neie Computer ka bis zu dausendmol an der Minutt op eng Requête reagéieren
EGS ech hunn der dat schonn dausendmol erkläert! ech hunn der dat scho ganz dacks erkläert
EGS ech verzeien der net, a wann s de dech dausendmol bei mer entschëllegs! ech verzeien der net, egal, wéi dacks de dech bei mir entschëllegs
1000-mol
number
dausendmol
1000-mol