2. Persoun Singulier
Nominativ
du
tu
you
tu
wann s de wëlls matspillen, da muss de dech un d' Reegelen 1 halen