Debatten
Debatte
1
Debatte Diskussion
débat discussion
debate formal discussion
debate discussão
am Kommitee gouf et eng hefteg Debatt iwwer d' Opstelle 1 vun neie Statuten
muer fänken an der Chamber d' Debatten 1 iwwer de Staatsbudget un
Debat
2
zur Debatt stoen
zur Debatte stehen
être à l'ordre du jour
to be on the agenda
estar na ordem do dia
am Gemengerot stinn den Owend zwee däreg Reglementer zur Debatt
1
Debatt
Debat