hunn
decapéiert
transitiv
abbeizen reinigen
décaper
to strip to remove paint
decapar
de Léierbouf huet d' Gelänner 1 decapéiert , 1 éier en et frësch ugestrach huet