Dechargen
Dechargë
1
Freistellung
décharge libération d'une partie d'une tâche professionnelle
release for study leave of absence
dispensa licença
de Beamte krut eng Decharge , 1 fir sech weiderzebilden
2
Entlastung Billigung der Geschäftsführung
décharge quitus
approval discharge
aprovação quitação
de Keessjee an de Kommitee kruten d' Decharge 1 vun der Generalversammlung