Decisiounen
Decisioune
Entscheidung Beschluss
décision choix
decision choice
decisão escolha
an dëser Fro ass gëschter eng Decisioun geholl ginn
ech kann dir deng Decisiounen net ofhuelen
Entscheedung
Decisioun
Entscheedung