Deelberäicher
Teilbereich
partie sous-partie
section subsection
parte ramo
d' Anatomie 1 ass en Deelberäich vun der Biologie