deels ..., deels
teils ..., teils
à la fois ..., et
partly ..., partly
meio ..., meio
d' Kanner 1 hunn den Akrobaten deels begeeschtert, deels verwonnert nogekuckt
deels , 1 deels seet een als Äntwert, wann ee gedeelter Meenung ass situation
deelweis
zum Deel
deels ..., deels
deelweis
zum Deel