teilweise
en partie partiellement
partly partially
em parte
ech sinn nëmmen deelweis mat dir averstanen
deels
zum Deel
deelweis
deels
zum Deel