Singulier
männlech
Nominativ
1
der
qui lequel
that who which
que o qual
ech hu mech fir deen Auto decidéiert, deen am mannste Bensinn brauch
Singulier
männlech
Akkusativ
2
den
que lequel
that who which
que o qual
meng Bomi schwätzt nach en Dialekt, deen ech net méi verstinn