Defekter
Defekt Schaden, Panne
défaut dégât, panne
defect fault
avaria defeito falha
en techneschen Defekt war schold um Accident