Defibrillatoren
Defibrillatore
Defibrillator
défibrillateur
defibrillator
desfibrilhador
a ville Betriber an ëffentleche Gebaier hänkt fir den Noutfall en Defibrillator