sinn
defiléiert
intransitiv
defilieren vorbeimarschieren
défiler marcher en colonnes
to march to march past
desfilar marchar em colunas
d' Truppe 1 si laanscht d' Tribün 1 mat den Éieregäscht defiléiert