sinn
degeneréiert
intransitiv
1
entarten
dégénérer génétiquement
to degenerate species
degenerar geneticamente
verschidden Déiererasse riskéiere wéinst Inzucht ze degeneréieren
2
degeneréieren (an)
ausarten (in)
dégénérer (en) se dégrader
to degenerate (into)
degenerar (em) piorar
d' Manifestatioun 1 ass an eng Massekläpperei degeneréiert
si mussen oppassen, datt d' Situatioun 1 net degeneréiert
ausaarten (an)
2
degeneréieren (an)
ausaarten (an)