Singulier
weiblech
Nominativ
1
jene diejenige
celle cette
that the one
aquela
ass si déijéineg (Persoun), déi schold ass um Accident?
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
jene diejenige
celle cette
that the one
aquela
eis Nopere wëllen déijéineg (Persoun), déi dat behaapt huet, op d' Geriicht 1 huelen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
3
jene diejenigen
ceux celles ces
those the ones
aqueles aquelas
déijéineg (vun Iech), déi un där Rees wëllen deelhuelen, musse sech bis de 15. Mäerz ugemellt hunn
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
4
jene diejenigen
ceux celles ces
those the ones
aqueles aquelas
dësen Tarif gëllt nëmme fir déijéineg (Memberen), déi hir Cotisatioun bezuelt hunn