déi Säit (vun)
auf der anderen Seite (von) jenseits (von) drüben
de l'autre côté (de)
on the other side (of)
do outro lado (de)
d' Päerd 1 sinn déi Säit vum Feldwee an de Bësch gelaf
dës Säit vum Zonk sti Karblummen, déi Säit sti keng