Dekonten
Dekonte
1
Abrechnung Schlussrechnung
décompte (final) calcul du solde
statement of account calculation
contas cálculo
beim Dekont ass eisem Comptabel e Feeler ënnerlaf
ech bezuele fir eis all an dono maache mer den Dekont
Ofrechnung
2
Abrechnung Dokument
décompte (final) document
statement of account invoice
conta documento
haut hat ech den Dekont vum Gas an der Bréifkëscht
Ofrechnung
1
Dekont
Ofrechnung
2
Dekont
Ofrechnung