Delegéiert
Delegéierter
Delegierte Vertreterin Sprecherin
déléguée représentante
delegate rep female
delegada representante
eise Kommitee huet eng energesch Fra als nei Delegéiert gewielt