hunn
deliberéiert
intransitiv
beraten sich besprechen
délibérer
to deliberate
deliberar
de Jury huet stonnelaang deliberéiert , 1 ouni zu engem Resultat ze kommen