Demarchen
Demarchë
Vorgehensweise Maßnahme Schritt
démarche demande, requête
(administrative) step procedure
diligência medida
wat ass déi richteg Demarche , 1 fir eng Baugeneemegung ze kréien?
all eis Demarchë waren ëmsoss
Schrëtt