dement
atteint de démence (sénile)
senile suffering from dementia
demente senil que sofre de demência (senil)
ech si vum Geriicht Tuteur iwwer meng Mamm genannt ginn, well se dement ass