Demografien
Demografië
1
Demografie Bevölkerungswissenschaft
démographie science
demography study
demografia ciência
hien ass Professer fir Demografie
2
Demografie Bevölkerungsstatistik
démographie statistique
demography statistics
demografia estatística
de Geograf huet eng Recherche iwwer d' Demografie 1 vun eisem Land gemaach