Dénger
EGS
Ding Gegenstand
machin truc objet
thing object
coisa objeto
ech kann dat Déngen net méi gesinn!
hien huet dräi Handyen, déi Dénger kaschte jo näischt méi