Depensen
Depensë
Ausgabe Zahlung
dépense d'argent
expenditure expense
despesa gasto
wann hie wëllt spueren, da muss e gewëssen Depensë sträichen
Ausgab
Depense
Ausgab