Deputéiert
Deputéierter
Abgeordnete
députée parlementaire
deputada parlamentar
déi nei Deputéiert ass haut an der Chamber vereedegt ginn