2. Persoun Singulier
Dativ
dir
te
yourself
te
gëff der e bësse Méi!