da- vertritt ein Nomen oder einen Satz
... ça ... cela représente un nom ou une phrase
... that represents a noun or phrase
... isso ... aquilo representa um nome ou uma oração
mat deem Beruff kanns de der en Täschegeld verdéngen, mee du kanns net der vu 1 liewen