hunn
derduerchgemaach
derduerchgemaacht
reflexiv
EGS
sich aus dem Staub machen abhauen
se barrer
to take off to do a runner
cavar pôr-se ao fresco bazar
esoubal en d' Police 1 gesinn huet, huet den Drogendealer sech derduerchgemaach
de Keessjee huet sech mat der Veräinskeess derduerchgemaach
sech verdrécken
ublocken
ugoen
undrécken
verduften
EGS
sech derduerchmaachen
ublocken
ugoen
undrécken
sech verdrécken
verduften