Desavantagen
Desavantagë
Nachteil
désavantage inconvénient
disadvantage
desvantagem inconveniente
dat neit Gesetz bréngt deene klenge Rentner nëmmen Desavantagen
mir mussen och déi méiglech Desavantagë vun eiser Decisioun berücksichtegen
Nodeel
Desavantage
Nodeel