Dëscher
Tisch
table
table
mesa móvel
am Zëmmer ware just en Dësch an zwee Still
EGS meng Propositioun ass ënner den Dësch gefall meng Propositioun ass net zeréckbehale ginn
EGS déi Saach ass vum Dësch déi Saach ass erleedegt
iwwer Dësch gëtt net geschwat! iwwerem Iesse gëtt net geschwat
mir komme grad vum Dësch mir komme grad vum Iessen