neulich letzthin
récemment dernièrement l'autre jour
recentemente há pouco no outro dia
ech sinn dengem Brudder desdeeg an der Stad begéint
desdeeg ass mir eng Aartlech passéiert
deslescht
desdeeg
deslescht