Detailfroen
Detailfroe
Detailfrage
question de détail
point of detail
questão de pormenor
wann déi lescht Detailfroe gekläert sinn, kann de Projet lancéiert ginn