Developpementer
Entwicklung Ausarbeitung
développement mise au point
development elaboration
desenvolvimento elaboração
d' Developpement 1 vun deem Konzept huet laang gedauert
Entwécklung
Developpement
Entwécklung