Diffuseuren
Diffuseure
Vertriebshändler Vertreiber
diffuseur distributeur agent de distribution
distribuidor agente intermediário
mir hunn nach keen Diffuseur fonnt, deen eisen neie Produit wëllt verdreiwen