1
Diffusiounen
Diffusioune
Übertragung Ausstrahlung
diffusion retransmission
difusão transmissão
de Sender huet sech d' Rechter 1 fir d' Diffusioun 1 vun der Finall kënne sécheren
2
kee Pluriel
Verbreitung Verteilung
diffusion propagation, distribution
difusão propagação, distribuição
den Internet spillt bei der Diffusioun vun Informatiounen ëmmer méi eng grouss Roll
d' Diffusioun 1 vun der neier Broschür un d' Stéit 1 soll iwwer d' Post 1 gemaach ginn