Diplomprüfungen
Diplomprüfunge
Diplomprüfung
examen d'obtention d'un diplôme
finals final exam for a degree, for a diploma
exame final para a obtenção de um diploma
all Student ass frou, wann e seng Diplomprüfung hanner sech huet