Discoursen
Discourse
PEJ
Palaver
palabre
palaver
palavreado verborreia
hal op mat deenen Discoursen , 1 dat bréngt jo näischt!
Palaver
PEJ
Discours
Palaver