Disken
Diske
1
Platte Schallplatte
disque de musique
record vinyl
disco de música
ech hu vill al Disken aus de Sechzegerjoren
Plack
2
Parkscheibe
disque de stationnement
parking disc
disco de estacionamento
wann een an dëser Strooss stationéiert, muss een den Disk setzen
Parkscheif
3
Trennscheibe
disque (de tronçonnage)
disc for an angle grinder
disco de corte
ech bräicht en neien Disk fir meng Trennscheif
1
Disk
Plack
2
Disk
Parkscheif