Diskriminatiounen
Diskriminatioune
Diskriminierung Diskrimination Benachteiligung
discrimination marginalisation
discrimination prejudice against, disadvantaging
discriminação marginalização
d' Diskriminatioun 1 vu Minoritéite féiert zu soziale Spannungen