Diskussiounen
Diskussioune
1
Diskussion Meinungsaustausch, Debatte
discussion échange, débat
discussion conversation, debate dispute argument
discussão troca, debate
déi laang Diskussioun huet zu kengem konkreete Resultat geféiert
dat steet elo net zur Diskussioun ! 1 dat ass elo keen Theema!
2
Auseinandersetzung Streit
discussion dispute
argument quarrel
discussão disputa
wéinst de Suen hu si dacks Diskussiounen