Dispositiffen
Dispositiffe
1
Vorrichtung Mechanismus
dispositif mécanisme
dispositivo mecanismo
duerch en Dispositif an der Kellerdier kann eis Kaz eraus, awer net méi eran
2
Maßnahmenbündel Maßnahmenpaket
dispositif ensemble de moyens, plan opérationnel
dispositivo conjunto de meios, plano operacional
d' Police 1 huet en Dispositif opgestallt, deen d' Sécherheet 1 um Sommet soll garantéieren