hunn
distanzéiert
reflexiv
sech distanzéieren (vun)
sich distanzieren (von)
se distancier (de)
to distance oneself (from)
distanciar-se (de) demarcar-se (de)
de Chefredakter distanzéiert sech vum Journalist sengem Artikel
si hunn sech vun hirem fréieren Alliéierte formell distanzéiert