vornehm nobel
distingué de manière distinguée
distinguished elegant affected elegantly, affectedly
distinto requintado distintamente, de modo requintado
hir nei Nopesch ass eng distinguéiert Madamm
hien ass ëmmer ganz distinguéiert gekleet
hie schwätzt mir e bëssen ze vill distinguéiert