Diversitéiten
Diversitéite
1
Vielfalt Diversität
diversité
diversity
diversidade
de Klimawandel bréngt d' Diversitéit 1 vun der Fauna a vun der Flora a Gefor
Vilfalt
Diversitéit
Vilfalt