abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
d' Police 1 hält de Vollert do , 1 bis datt en erëm eniichter ass
wann s de net wëlls matgoen, muss de do bleiwen 1