Dokessen
Dokesse
KANNERSPROOCH
Popo
popotin cucul
bottom bum
rabo traseiro
dee klenge Butz kräischt, well en op den Dokes gefall ass
setz dech net op déi kal Mauer, du erkaals der den Dokes ! 1 setz dech net op déi kal Mauer, du kriss eng Blosenentzündung!
Kickes
Pupes
Tut
KANNERSPROOCH
Dokes
Kickes
Pupes
Tut