Dominicaner
Dominicaner
Dominiquais
Dominican citizen of the Dominican Republic
dominiquense
mäi beschte Frënd ass Dominicaner