Dortoiren
Dortoire
Schlafsaal
dortoir
dormitory
dormitório
an eisem gréissten Dortoir ass Plaz fir fofzeg Leit