Dotten
Dotte
Mitgift
dot
dowry
dote
d' Braut 1 huet e puer Hektar Akerland als Dott mat an d' Bestietnes 1 bruecht